Definicje

 • Administrator – WHITEPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300 Bielsko Biała) przy ulicy Legionów 26 lok. 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000651339, adres mailowy do kontaktu: redakcja@whitepress.pl
 • Serwis – aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem GoodContent.pl wraz z subdomenami i podstronami prowadzona przez Administratora.
 • Klient – każda osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca w Serwisie konto o charakterze “Klienta” (określane przy rejestracji).
 • Zamówienie – usługa polegająca na tworzeniu tekstów dla Klienta przez Copywritera, zgodnie z ustalonymi przez nich warunkami opisanych w opisie Zamówienia oraz korespondencji prywatnej.
 • Copywriter – osoba pisząca teksty na rzecz Klienta w ramach Zamówienia.
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis posiadająca lub nieposiadająca konta w Serwisie.
 • Panel – zabezpieczona część Serwisu, do której Użytkownik otrzymuje dostęp za pomocą ustalonego loginu (adresu e-mail) i utworzonego przez siebie hasła.

Część I – Polityka prywatności i ochrona danych zgodnie z RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest WHITEPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300 Bielsko Biała) przy ulicy Legionów 26 lok. 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000651339, adres mailowy do kontaktu: redakcja@whitepress.pl . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Niniejsza polityka prywatności zabezpiecza prawa Użytkowników Serwisu dotyczące zbierania i przechowywania danych, jakie Użytkownicy świadomie lub nieświadomie pozostawiają podczas korzystania z Serwisu.
 3. Podając dobrowolnie swoje dane masz prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 4. Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług w ramach Serwisu i nie będą przetwarzane w innych celach.
 5. Dane te są przez nas używane w celu:
  1. Utrzymania Twojego konta w naszym serwisie. Za pomocą adresu e-mail kontaktujemy się z Tobą, również w przypadku informowania o istotnych zmianach w serwisie oraz biężącej działalności. Te dane są niezbędne, abyśmy mogli utrzymać Twoje konto w Serwisie. W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość wykonania usługi). Będziemy je przetwarzać tak długo, jak długo nie zażądasz usunięcia konta lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku usunięcia konta potrzebujemy trochę czasu aby spełnić Twoją prośbę stąd Twoje dane będziemy przetwarzać jeszcze przez okres tygodnia.
  2. Korzystania z Twojego konta w naszym serwisie w sposób zgodny z Regulaminem. Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, opis konta, wybrana specjalizacja czy nick widoczne będą dla Użytkowników zarejestrowanych w serwisie, z uwagi na poprawne działanie naszej strony. Są one konieczne m. in. do ustaleń dotyczących tekstów, zamówień,poprawek czy nawiązywania kontaktu za pośrednictwem wbudowanego systemu wiadomości prywatnych.
  3. Świadczenia wykupionych przez Ciebie usług – w tym celu będziemy przetwarzać: adres e-mail, adres kontaktowy, adres rozliczeniowy i Twoje imię i nazwisko. W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość wykonania zamówienia). Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto z uwagi na przepisy podatkowe Twoje dane związane z przechowywaną fakturą będziemy przechowywać tak długo, aby umożliwić organom podatkowym przeprowadzenie kontroli.
  4. W celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy. W tym celu będziemy przetwarzać: imię, nazwisko, numer konta bankowego na który mają być zwrócone środki w przypadku uznania reklamacji, a także inne informacje które mogą okazać się przydatne do rozpatrzenia reklamacji. W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość rozpatrzenia reklamacji). Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Przesyłania informacji o naszych ofertach i ważnych aktualizacjach. W tym celu będziemy przetwarzać twój adres e-mail. W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w postaci prowadzenia działań marketingowych naszych produktów i usług. Dane te będziemy przetwarzać dopóki nie zgłosisz sprzeciwu – gdy poinformujesz nas o tym, że nie chcesz otrzymywać od nas takich wiadomości.
  6. Przygotowania PIT-11. W tym celu przetwarzać będziemy Twoje imię, nazwisko, adres, numer PESEL. W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie umowy (regulaminu), który został przez Ciebie zaakceptowany. Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto z uwagi na przepisy podatkowe Twoje dane związane z przechowywaną dokumentacją podatkową będziemy przechowywać tak długo, aby umożliwić organom podatkowym przeprowadzenie kontroli.
 6. Serwis nie udostępnia osobom trzecim danych podawanych przez Użytkownika oraz informacji jakie są automatycznie zbierane, przetwarzane i zapisywane za pomocą systemu informatycznego działającego w ramach Serwisu za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.
 7. Dane dotyczące Zamówienia podawane przez Użytkownika i gromadzone przez Serwis w celu realizacji usług stanowią własność majątkową Użytkownika i bez jego zgody nie mogą być udostępniane w jakiejkolwiek formie za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.
 8. Dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie EOG.
 9. Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Masz prawo uzyskać informację czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli taki to w jakim celu, jakie kategorie danych są przetwarzane, na jakiej podstawie i jak długo, a także komu te dane udostępniamy.
 11. Administrator bez zbędnej zwłoki, w terminie maksymalnie miesiąca od otrzymania żądania, udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę innych żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn. Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia osobę, która wysłała wniosek, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Informacje kontaktowe, podawane przez Użytkownika podczas rejestracji, takie jak adres e-mail będą wykorzystywane przez Administratora do komunikacji z Użytkownikiem.
 13. Formularz kontaktowy umieszczony na stronie GoodContent.pl może zostać wykorzystany przez Użytkownika do kontaktu za Administratorem. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Użytkownika.
 14. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, a także handlowym za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, sms, fax i drogą telefoniczną.
 15. W dowolnym terminie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji drogą elektroniczną o charakterze handlowym lub edukacyjnym, poprzez zgłoszenie napisane do Administratora poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie i Panelu. Pomimo to Użytkownik może otrzymywać wiadomości e-mail o charakterze automatycznych komunikatów systemowych wymaganych ze względu na poprawne działanie Serwisu.
 16. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 17. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony GoodContent.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 18. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 19. Przepisy przewidują uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do żądania od Administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 20. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.
 21. Użytkownik, który dokonał rejestracji może w dowolnym terminie zamknąć zarejestrowane w systemie konto, co będzie skutkowało skasowaniem wszelkich danych pozostawionych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu. Zgłoszenia można dokonać z poziomu Panelu za pomocą wewnętrznego systemu zgłoszeń lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie.
 22. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 23. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej bądź szybkich przelewów obsługę klienta przejmuje serwis przelewy24.pl. W tym przypadku tylko system przelewy24.pl zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze przelewy24.pl znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
 24. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP i inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych i marketingowych.
 25. Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:
  • ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
  • wylogowaniu się ze ze strony po zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony, dlatego zawsze korzystaj z opcji „Wyloguj”;
  • zachowaniu loginu i hasła do konta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
  • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
  • korzystaniu z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz.
 26. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 27. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics (źródło wejścia na stronę, treści zapytań wpisywanych w wyszukiwarkach, przebieg nawigacji itp.). Dane te wykorzystywane są w celach statystycznych lub w celu personalizacji zawartości serwisu oraz wyświetlanych reklam.
 28. Serwis stosuje mechanizm “cookies”. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.
 29. Serwis może gromadzić dane demograficzne i profilowe (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zainteresowania itp.) podawane przy wypełnianiu ankiet. Dane te wykorzystane zostaną w celu badania preferencji użytkowników serwisu, jak również do analiz statystycznych.

Część II – Zakup tekstów przez Klienta

 1. Klient podczas rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu:
  1. nawiązania współpracy oraz wymiany korespondencji z Copywriterami zarejestrowanymi w Serwisie;
  2. zlecania Copywriterom wykonania unikalnych tekstów za pośrednictwem Zamówień;
  3. prawidłowego księgowania wpłat przez Administratora.
 2. Klient może dokonać zakupu Punktów Użytkownika, które uprawniają do składania Zamówień na wykonanie unikalnych tekstów w Serwisie.
 3. 1 Punkt Użytkownika to równowartość 1 złotego brutto.
 4. Punkty Użytkownika przypisane są do Salda Przedpłaty danego Klienta po ich zakupie.
 5. Punkty Użytkownika w Serwisie mogą również nosić nazwy takie jak: “środki przedpłacone”, “przedpłata” lub “zł brutto”.
 6. Po wystawieniu przez Klienta Zamówienia, musi on opłacić je przy użyciu jednej z trzech dostępnych metod płatności:
  1. Przelewy24 – zakup Punktów Użytkownika przy użyciu serwisu płatności online Przelewy24 (doliczana jest wtedy dodatkowa prowizja dla Przelewy24 w wysokości 0,9% wpłaty),
  2. Przelew tradycyjny – zakup Punktów Użytkownika przy użyciu przelewu bankowego na wskazane przez Administratora konto bankowe,
  3. Środkami z Salda Przedpłaty – płatność przy użyciu wcześniej zakupionych Punktów Użytkownika.
 7. Zakup Punktów Użytkownika stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
 8. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Punktów Użytkownika.
 9. W wypadku anulowania Zamówienia czy też odstąpienia umowy (obie te rzeczy są niemożliwe po zaakceptowaniu przez Klienta wyników pracy Copywritera) Administrator zwraca 100% wykorzystanych w danym Zamówieniu Punktów Użytkownika do Salda Przedpłaty Klienta.
 10. Minimalna stawka, jaką za 1000 znaków ze spacjami tekstu Klienta musi zapłacić, wynosi 3 Punkty Użytkownika.
 11. Klient zgadza się na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu i pieczątki Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. Administrator wystawia Klientowi zbiorczą fakturę VAT za zakupione Punkty Użytkownika przynajmniej raz w miesiącu.
 13. Klient publikując Zamówienie definiuje zobowiązujące warunki współpracy z Copywriterami.
 14. Klient ma obowiązek zaakceptować lub odrzucić tekst dostarczony przez Copywritera w ramach Zamówienia.
 15. W wypadku nierozpatrzenia tekstu w ciągu 7 dni, Administrator automatycznie zaakceptuje teksty w imieniu Klienta.
 16. Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania tekstów odrzuconych.
 17. W chwili akceptacji tekstu przez Klienta, Administrator udziela Klientowi sublicencji niewyłącznej na wykorzystanie tekstu na wszelkich znanych polach eksploatacji.

Część III – Współpraca Copywritera z Administratorem w ramach Zamówień

 1. Copywriter oświadcza, że jest pełnoletnim obywatelem Polski i przysługuje mu pełnia praw cywilnych (zdolność do czynności prawnych).
 2. Copywriter podczas rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu:
  1. nawiązania współpracy oraz wymiany korespondencji z Klientami zarejestrowanymi w Serwisie;
  2. wykonywania Zamówień Klientów, z którymi nawiąże współpracę;
  3. skorzystania z opcji świadomego i celowego udostępnienia Klientom, za pośrednictwem Serwisu, stworzonego przez siebie profilu, który służy do zachęcenia Klientów do nawiązania współpracy z Copywriterem polegającej na wykonywaniu działań w ustalonej pomiędzy stronami formie i terminach. Copywriter ma wgląd oraz możliwość edycji swoich danych przechowywanych w Serwisie za pośrednictwem Panelu. W każdej chwili Copywriter może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z Administratorem z poziomu Panelu za pomocą wewnętrznego systemu zgłoszeń lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie i zamknięciem dostępu do Panelu.
  4. zrealizowania wypłaty środków zgromadzonych w Panelu.
 3. Copywriter może posiadać maksymalnie jedno konto w Panelu.
 4. Administrator ma prawo do sprawdzania treści umieszczanych przez Copywritera w Serwisie w ramach Zamówień oraz do subiektywnej oceny jakości jego pracy, terminowości oraz przyznawania z tego tytułu nagród albo nałożenia odpowiednich ograniczeń w Serwisie.
 5. Administrator ma prawo do usunięcia konta Copywritera w przypadku wykrycia rażących naruszeń.
 6. W chwili zaakceptowania danego tekstu, Copywriter udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie tekstu wraz z możliwością udzielenia sublicencji – w szczególności zobowiązuje się do niewykorzystywania go w dowolnej sytuacji w przyszłości bez zgody Klienta pod rygorem nałożenia kary w wysokości 100-krotności wartości danego tekstu.
 7. Copywriter zezwala na publikację zaakceptowanego tekstu przez Klienta w dowolnym miejscu, przy równoczesnym braku konieczności wskazywania Copywritera jako autora tekstu.
 8. Administrator zawiera z Copywriterem umowę o dzieło na wykonanie wskazanych tekstów w oparciu o następujący szablon: https://goodcontent.pl/Szablon_umowy_o_dzielo.pdf
 9. Copywriter uzyskuje Punkty Copywritera o wartości równej ilości zaakceptowanych przez Klienta tekstów przemnożonej przez cenę jednostkową “na rękę” (podaną w Zamówieniu).
 10. Wartość Punktów Copywritera jest równa wartości Punktów Użytkownika przeznaczonej na wykonanie tekstów pomniejszonej o podatek VAT, zaliczkę na podatek dochodowy oraz prowizję Administratora.
 11. Minimalna wartość Punktów Copywritera zgromadzona na koncie Copywritera w Panelu umożliwiająca wypłatę to równowartość 100 złotych “na rękę” (po potrąceniu VAT, zaliczki na podatek dochodowy oraz prowizji Administratora). W żadnym wypadku nie ma możliwości wypłaty Punktów Copywritera poniżej tego progu.
 12. Copywriter może wyrazić chęć wypłacenia Punktów Copywritera przelewem przy użyciu zakładki “Finanse”.
 13. Wypłata Punktów Copywritera równoznaczna jest z przeliczeniem ich wartości na walutę PLN, a następnie dokonania wypłaty środków na konto bankowe wskazane przez Copywritera w Panelu.
 14. Każdorazowe naruszenie Regulaminu może skutkować obniżeniem kwoty wypłaty, a w przypadku rażącego i nagminnego jego łamania, może prowadzić do braku wypłaty środków.
 15. Najlepiej płatne Zamówienia publiczne (o budżecie powyżej 9 złotych brutto za 1000 znaków ze spacjami) dostępne są tylko dla copywriterów, którzy:
  1. Mają na koncie co najmniej 10 zaakceptowanych tekstów,
  2. Mają maksymalnie 5% odrzuconych tekstów (w porównaniu do sumy zaakceptowanych i odrzuconych tekstów),
  3. Mają średnią ocen (widoczną w zakładce “Finanse”) za ocenione teksty wyższą lub równą 4,75
 16. Teksty napisane przez Copywritera mogą zostać ocenione przez Klienta w skali 1-5, jeśli wynagrodzenie za nie wynosi co najmniej 4 złote brutto za 1000 znaków ze spacjami. Oceny niższe niż 5 muszą zostać uzasadnione przez Klienta – uzasadnienie jest widoczne dla Copywritera.
 17. Do zrealizowania wypłaty Punktów Copywritera konieczne jest podanie przez Copywritera Administratorowi:
  1. Pełnego imienia i nazwiska Copywritera,
  2. Pełnego adresu zamieszkania Copywritera,
  3. Numeru PESEL Copywritera,
  4. Właściwego Urzędu Skarbowego Copywritera
 18. Wypłata następuje zazwyczaj w ciągu kilkudziesięciu godzin od zgłoszenia chęci wypłaty środków, lecz w wypadku uzasadnionych utrudnień związanych z rozliczeniami, okres ten może się wydłużyć do 7 dni roboczych.
 19. Do końca lutego każdego roku, jeśli w poprzednim roku  między Administratorem a Copywriterem została zawarta umowa o dzieło w ramach serwisu GoodContent.pl, Administrator przesyła Copywriterowi PIT-11.
 20. Powyższe nie obowiązuje w przypadku rozliczania w oparciu o fakturę VAT dostarczoną przez firmę Copywritera.
 21. Wypłata jest możliwa tylko raz w danym miesiącu kalendarzowym.
 22. Raz zlecona wypłata Punktów Copywritera nie może zostać anulowana.
 23. Jeśli odsetek odrzuconych tekstów (wliczają się również teksty odrzucone jako nieunikalne) przekroczy 15% ilości wszystkich rozpatrzonych przez Klienta (wliczając również teksty oznaczone jako nieunikalne) tekstów, Administrator automatycznie zablokuje dostęp do platformy danemu Copywriterowi.

Część IV – Reklamacje dotyczące funkcjonowania Panelu

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane za pośrednictwem wiadomości mailowej.
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do braku rozpatrzenia reklamacji, jeśli będzie ona wynikać z nieznajomości regulaminu bądź przepisów prawa, a także w przypadku gdy Użytkownikowi udzielono już wszelkich informacji w reklamowanej sprawie.
 4. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu lub przy użyciu poczty e-mail na adres kontakt@goodcontent.pl.

Część V – Program partnerski

 1. Istnieje możliwość podjęcia współpracy z Administratorem, w celu osiągania korzyści za spełnienie określonych warunków.
 2. Program partnerski polega na promowaniu przez Partnera usług Administratora w dowolny sposób, jednocześnie mając na celu zachęcenie potencjalnego Użytkownika do dokonania rejestracji (przy użyciu unikalnego linku referencyjnego, dzięki któremu Administrator przy użyciu infrastruktury technicznej jest w stanie jednoznacznie przypisać daną rejestrację do danego Partnera). Partner nie otrzyma wynagrodzenia, jeśli nie będzie możliwości jednoznacznego przypisania danej rejestracji do niego. Aby uniknąć takich nieporozumień, należy korzystać ze wspomnianego linku referencyjnego.
 3. Aby podjąć współpracę, należy skorzystać z formularza rejestracyjnego (pp.GoodContent.pl).
 4. W celu śledzenia aktywności Partnera, musi on wykorzystywać link referencyjny (dostępny na jego koncie) i nakłaniać Użytkowników do kliknięcia w niego, a następnie (w ciągu 30 dni, korzystając z systemu cookies) Użytkownik musi zarejestrować się w Panelu.
 5. Partner za zarejestrowanie jednego Klienta z jego linku referencyjnego (aktywnego przez 30 dni) otrzyma na swoje konto Partnera 5% od każdej wpłaty poleconego Klienta na konto Administratora,
 6. Partner za zarejestrowanie jednego copywritera z jego linku referencyjnego (aktywnego przez 30 dni) otrzyma na swoje konto Partnera 0,25 złotego, jeśli Copywriter ten wyśle co najmniej jeden tekst.
 7. Partner może również promować usługi Administratora wśród innych potencjalnych Partnerów. Partner za zarejestrowanie jednego poleconego Partnera z jego linku referencyjnego (aktywnego przez 30 dni), otrzyma na swoje konto Partnera 10 złotych, jeśli polecony Partner ten pozyska co najmniej jednego Klienta lub copywritera, który zarejestruje się w serwisie Administratora, jeśli użytkownik ten spełni warunki zawarte w punkcie 5. i 6. niniejszej sekcji.
 8. Środki zgromadzone na koncie Partnera mogą zostać na żądanie przekazane na jego konto Klienta w serwisie GoodContent.pl, celem wykorzystania do zamówienia stworzenia tekstów. W żadnym wypadku nie ma możliwości wypłaty środków w gotówce.
 9. Minimalna kwota, jaką Partner może przetransferować na swoje konto Klienta, wynosi 20 złotych.
 10. Zamawiający zobowiązuje się utrzymywać infrastrukturę informatyczną niezbędną do realizacji Dzieła przez Partnera, w szczególności stronę Programu Partnerskiego oraz oprogramowanie do monitorowania i wyliczania należnego wynagrodzenia.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania działalności Partnera i w wypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości (np. własnoręczne zakładanie kont w celu uzyskania korzyści), zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Partnera.

Część VI – Odpowiedzialność i odstąpienie od usługi

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w sytuacji, gdy w Zamówieniu nie został napisany żaden tekst. W przeciwnym wypadku konsument może wykorzystać środki zwrócone do Salda Przedpłaty na przyszłe Zamówienia.
 2. Klient ustala założenia Zamówienia i odpowiada za nadzór przebiegu i efektów przeprowadzonego Zamówienia.
 3. Klient jako organizator Zamówienia odpowiada za kontrolę pracy Copywriterów poprzez akceptowanie lub odrzucanie tekstów przesłanych w ramach Zamówienia przez Copywritera.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zamówienia oraz za teksty tworzone przez Copywriterów, jak również za wypowiedzi Klientów i Copywriterów za pośrednictwem systemu wiadomości prywatnych. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą Copywriterzy lub Klienci.
 5. Z uwagi na pracę Copywriterów jako niezależnych wykonawców, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Copywriterów czy też za sposób wykorzystywania przez nich wiedzy związanej z wystawianiem Zamówień przez Klienta bądź kontaktu przez wiadomości prywatne. Administrator nie ma wpływu na działania copywriterów zarówno na platformie, jak i poza nią.
 6. Klient ma prawo do rezygnacji z usługi. Rezygnacja może dotyczyć tylko tekstów niewykonanych, odrzuconych lub niezaakceptowanych przez Klienta. Punkty Użytkownika za niezrealizowaną usługę trafiają do salda Salda Przedpłaty Klienta.
 7. Nie można skorzystać z prawa do rezygnacji z usługi dotyczącej wykonania zaakceptowanych przez Klienta tekstów.
 8. Administrator nie odpowiada za utratę danych Użytkownika spowodowaną celowym działaniem osób trzecich oraz tzw. siły wyższej, czyli awarii sprzętu komputerowego, przerw w dostawie prądu i sieci internet.
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu. W razie ich wystąpienia Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.