Definicje i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, o którym mowa w pkt. 3.2 Regulaminu poniżej na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet odwiedzających Serwis, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
 3. Ilekroć w Regulaminie użyte zostanie jedno z poniższych pojęć, ma ono wskazane znaczenie:
  1. Administrator - WhitePress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300 Bielsko - Biała) przy ulicy Legionów 26 lok. 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000651339, adres mailowy do kontaktu:
  2. Serwis - aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem GoodContent.pl wraz z subdomenami i podstronami prowadzona przez Administratora.
  3. Klient - każda osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu, posiadająca w Serwisie konto w charakterze "Klienta" (określane przy rejestracji).
  4. Zamówienie - usługa polegająca na tworzeniu tekstów na zamówienie Klienta przez Copywritera, zgodnie z ustalonymi przez nich warunkami opisanych w opisie Zamówienia oraz korespondencji prywatnej.
  5. Usługi – świadczone przez Administratora w ramach Serwisu usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom Serwisu i jego funkcjonalności, w tym możliwości założenia konta, udostępnieniu narzędzi komunikacyjnych, możliwości dodawania ogłoszeń oraz na pośredniczeniu pomiędzy Klientami, zainteresowanymi zamówieniem określonych treści, a Copywriterami świadczącymi usługi tworzenia treści na zamówienie, a także realizacji rozliczeń z tytułu korzystania z Usług odpłatnych.
  6. Użytkownik - osoba odwiedzająca Serwis, posiadająca lub nieposiadająca konta w Serwisie.
  7. Panel - zabezpieczona część Serwisu, do której Użytkownik otrzymuje dostęp po rejestracji konta w Serwisie, za pomocą ustalonego loginu (adresu e-mail) i utworzonego przez siebie hasła.
 4. Usługi świadczone na podstawie Regulaminu i związane z funkcjonowaniem Serwisu przeznaczone są dla osób, które z usług tych korzystają w celach związanych z własną działalnością gospodarczą i jednocześnie mają one dla nich charakter usług zawodowych. Ilekroć z Usług objętych Regulaminem i związanych z funkcjonowaniem Serwisu będzie chciał skorzystać konsument lub przedsiębiorca, dla którego Usługi objęte Regulaminem nie mają charakteru zawodowego, wówczas umowy będą z nim zawierane na warunkach uzgodnionych indywidualnie.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług przez Administratora następuje z momentem akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Zakres i sposób korzystania z Usług określa niniejszy Regulamin oraz dokumenty, do których niniejszy Regulamin odsyła.
 6. Usługa związana z udostępnieniem Serwisu zostaje wykonana w momencie uzyskania dostępu do Serwisu oraz jego funkcjonalności przez Użytkownika.
 7. Dostępność wybranych przez Administratora Usług i funkcjonalności Serwisu jest odpłatna. Zakres oraz odpłatność tych Usług określają postanowienia znajdujących się w Serwisie dokumentów, odnoszących się do danej Usługi. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych następuje z chwilą wskazaną przez postanowienia niniejszego Regulaminu, odnoszące się do danej Usługi.
 8. Integralną część Regulaminu stanowią postanowienia dodatkowych dokumentów dostępnych na stronach Serwisu, do których niniejszy Regulamin odsyła. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami dodatkowych dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia Regulaminu mają charakter wiążący.
 9. Prawidłowe korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z poszczególnych Usług może wymagać umożliwienia obsługi JavaScript, chyba, że inaczej zaznaczono.
 10. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonalności;
  2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Administratora, a także powstrzymania się od wszelkich działań mogących wyrządzić szkodę innym Użytkownikom i Administratorowi;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym;
  4. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej.

Część I - Polityka prywatności oraz cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest WhitePress Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000651339,NIP: 9372667797, REGON: 243400145.
 2. Kontakt Użytkownika z Administratorem w przedmiocie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym w celu skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw, jest możliwy za pomocą następujących kanałów komunikacji:
  1. e-mail:
  2. adres pocztowy: WhitePress Sp. z o.o. ul. Legionów 26/28, Bielsko – Biała (43-300).
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zbieranie, przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych Użytkowników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, a także gwarantowało bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat zasad gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych praw dostępne są w POLITYCE PRYWATNOŚCI.
 4. W trakcie korzystania z Usług w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są pliki cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies określa POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Część II - Zakup tekstów przez Klienta

 1. Klient podczas rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia Usług na rzecz Klienta. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne w celu rejestracji konta Klienta w Serwisie.
 2. [SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ] Serwis umożliwia Klientowi składanie zamówień na teksty tworzone przez Copywriterów (dalej: Zamówienie).
 3. Klient składając Zamówienie definiuje wiążące warunki współpracy dla Copywritera oraz określa co najmniej: rodzaj, temat, długość tekstu, termin wykonania oraz proponowane wynagrodzenie
 4. Klient po wystawieniu Zamówienia obowiązany jest do jego opłacenia.
 5. Opłacanie Zamówień następuje z użyciem Punktów Użytkownika, poprzez skorzystanie z wybranej przez Klienta jednej z następujących metod płatności:
  1. Przelewy24 - zakup Punktów Użytkownika przy użyciu serwisu płatności online Przelewy24 (doliczana jest wtedy dodatkowa prowizja dla Przelewy24 w wysokości 0,9% wpłaty),
  2. przelew tradycyjny - zakup Punktów Użytkownika przy użyciu przelewu bankowego na wskazane przez Administratora konto bankowe,
  3. opłacenie Zamówienia środkami z Salda Przedpłaty - płatność przy użyciu wcześniej zakupionych Punktów Użytkownika.
 6. Klient może w każdym czasie dokonać zakupu Punktów Użytkownika.
 7. 1 Punkt Użytkownika to równowartość 1 złotego brutto.
 8. Punkty Użytkownika przypisywane są do Salda Przedpłaty danego Klienta, do którego Klient ma dostęp poprzez zalogowanie się na swoim koncie w Serwisie.
 9. Punkty Użytkownika w Serwisie mogą również nosić nazwy takie jak: "środki przedpłacone", "przedpłata" lub "zł brutto".
 10. Klient nie ma możliwości zwrotu zakupionych Punktów Użytkownika.
 11. Zakup Punktów Użytkownika jest równoznaczny z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie odpłatnej usługi przygotowania tekstów, na podstawie której Klientowi przysługuje wobec Administratora roszczenie o wykonanie świadczenia, którego przedmiot stanowi przygotowanie tekstu lub tekstów o określonej wartości, równiej wartości zakupionych przez Klienta Punktów Użytkownika.
 12. Klient egzekwuje przysługujące mu wobec Administratora roszczenie, o którym mowa w pkt. 11 powyżej, poprzez złożenie w Serwisie Zamówienia.
 13. Zakup Punktów Użytkownika stanowi podstawę do wystawienia przez Administratora faktury VAT.
 14. Administrator wystawia Klientowi zbiorczą fakturę VAT za zakupione Punkty Użytkownika (zwykle w piątki oraz ostatniego dnia miesiąca).
 15. Klient zgadza się na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu i pieczątki Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 16. W wypadku anulowania Zamówienia czy też odstąpienia przez Klienta od umowy Administrator zwraca 100% wykorzystanych w danym Zamówieniu Punktów Użytkownika do Salda Przedpłaty Klienta.
 17. Minimalna stawka, jaką Klient obowiązany jest zapłacić za zamawiany tekst złożony z 1000 znaków ze spacjami , wynosi 3 Punkty Użytkownika.
 18. Klient ma obowiązek zaakceptować lub odrzucić tekst przesłany w Serwisie przez Copywritera w ramach Zamówienia.
 19. W wypadku nierozpatrzenia tekstu w ciągu 7 dni roboczych, Administrator automatycznie zaakceptuje przesłane teksty w imieniu Klienta.
 20. Klient nie ma prawa do korzystania z tekstów odrzuconych.
 21. Kontakt bezpośrednio pomiędzy Klientem a Copywriterem jest dozwolony wyłącznie za pośrednictwem komunikatora dostępnego w Panelu.
 22. Z momentem akceptacji tekstu stworzonego przez Copywritera przez Klienta oraz w zakresie, w jakim tekst taki stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”), Administrator udziela Klientowi bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie sublicencji niewyłącznej na wykorzystanie danego tekstu na wszelkich znanych w chwili zawierania umowy na wykonanie danego Utworu polach eksploatacji, w szczególności:
  1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych, w tym nagranie i utrwalenie w formie książki elektronicznej (e-book) oraz książki mówionej (audiobook), w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, wydań i dodruków, zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu;
  2. wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych, ani ze względu na krąg odbiorców, we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji, w szczególności poprzez sprzedaż detaliczną, kioskową, wysyłkową, sieci handlowe, kluby książki, cross-selling, direct marketing, mail order, door to door, inserty z prasą, za pośrednictwem Internetu oraz sprzedaż business to business (dostawa na zamówienie firm), a także poprzez bezpłatne rozdawnictwo;
  3. użyczenia, dzierżawy lub najmu egzemplarzy;
  4. wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania w pamięci komputera; publicznego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w szczególności w formie książki elektronicznej oraz książki mówionej, oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  5. wykorzystywanie Utworów w prowadzonej przez Zamawiającego działalności gospodarczej, w pełnym zakresie, w na obszarach (polach eksploatacji) wskazanych w rejestrze przedsiębiorców dla Zamawiającego, zbieżnych z Polską Klasyfikacją Działalności, a także na obszarach (polach eksploatacji) o zbliżonym profilu;
  6. zastrzeganie Utworów jako chronionych dóbr własności przemysłowej, w tym znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych;
  7. używanie Utworów w reklamie lub promocji jakichkolwiek produktów i usług, jak i w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, zarówno w celu komercyjnym, jak i niekomercyjnym oraz inwestycyjnym, jak i w działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej, w szczególności wykorzystanie Utworów w materiałach promocyjnych i kampaniach reklamowych (niezależnie od formy wykonania, miejsca lub formy publikacji takich materiałów lub kampanii) promujących Zamawiającego, przedsiębiorstwo Zamawiającego, produkty Zamawiającego i inne;
  8. swobodne używanie i korzystanie z Utworów oraz ich pojedynczych elementów;
  9. zmiany, modyfikacja, rozwój i ulepszanie Utworów, a także tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie innych zmian w Utworach;
  10. wprowadzanie Utworów do obrotu w kraju i za granicą;
  11. wykorzystywanie Utworów w radiu i telewizji, prasie drukowanej, w telefonach komórkowych, w nawigacjach GPS, w sieci Internet oraz w innych sieciach komputerowych i innych mediach podobnych;
  12. nadawania i reemitowania za pośrednictwem wizji przewodowej lub bezprzewodowej albo satelity;
  13. wykorzystywanie Utworów w technologii UMTS i GPRS;
  14. tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych;
  15. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania oraz odtworzenia;
  16. pobierania wynagrodzenia z tytułu korzystania z Utworów przez osoby trzecie na podstawie licencji.
 23. Administrator wraz z udzieleniem sublicencji wyraża zgodę na modyfikację treści tekstów objętych sublicencją przez Klienta oraz zgodę na korzystanie z opracowań takich tekstów w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w pkt. 20 Regulaminu powyżej.
 24. [ZLECENIA PRYWATNE] Klient może zlecać napisanie tekstu w formie tzw. zlecenia prywatnego, tj. zlecenia, które kierowane jest bezpośrednio do wybranego przez Klienta Copywritera. Zlecenie prywatne może być skierowane do jednego lub większej liczby Copywriterów. Zlecenia prywatne mogą być realizowane przy wykorzystaniu odpowiednich funkcjonalności Panelu. Do zleceń prywatnych znajdują zastosowanie postanowienia niniejszego pkt. II Regulaminu.
 25. [OCENA KLIENTA PRZEZ COPYWRITERA, STATYSTYKI] Po zakończeniu współpracy w ramach realizacji zamówienia prywatnego, tj. po zaakceptowaniu lub odrzucenia danego tekstu przez Klienta, Copywriter ma możliwość oceny współpracy z Klientem poprzez udostępnianą mu funkcję "Oceń współpracę z Klientem".
 26. Copywriter może dokonać oceny Klienta w skali 1 (ocena najniższa) – 5 (ocena najwyższa).
 27. Administrator udostępnia statystyki dotyczące Klienta wraz z informacją o ilości wystawionych Klientowi ocen i średniej ocenie uzyskanej przez Klienta. Statystyki w ramach profilu Klienta w Panelu, który jest widoczny dla Copywriterów. Statystyki danego Klienta obejmują następujące kategorie:
  1. średnia miesięczna ilość zamawianych treści;
  2. średni czas akceptacji treści;
  3. procent treści odrzuconych w okresie ostatnich 30 dni;
  4. średnie wynagrodzenie oferowane przez Klienta za 1000 znaków ze spacjami.
 28. W ramach udostępnianego w Panelu profilu Klienta, o którym mowa w ust. 27 powyżej, Copywriterzy mają możliwość przeglądania aktualnych oraz historycznych zamówień składanych przez danego Klienta.
 29. [BLOKADA WIDOCZNOŚCI OFERT] Klient ma możliwość ustawienia blokady widoczności publikowanych w Panelu ofert na zamówienia treści w stosunku do Copywriterów, których statystyka w zakresie niezrealizowanych rezerwacji jest wyższa lub równa 3% wszystkich rezerwacji dokonanych przez danego Copywritera.

 

Część III - Współpraca Copywritera z Administratorem w ramach Zamówień

 1. [REJESTRACJA KONTA COPYWRITERA] Copywriter oświadcza, że jest pełnoletnim obywatelem Polski i przysługuje mu pełna zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, wyrażająca chęć współpracy z Administratorem, przed rejestracją konta w Serwisie, zobowiązana jest skontaktować się z Administratorem oraz przesłać podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na podjęcie współpracy.
 3. Copywriter podczas rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia Usług na rzecz Copywritera, w szczególności w celu:
  1. nawiązania współpracy oraz wymiany korespondencji z Klientami zarejestrowanymi w Serwisie;
  2. wykonywania Zamówień Klientów, z którymi Copywriter nawiąże współpracę;
  3. skorzystania z opcji świadomego i celowego udostępnienia Klientom, za pośrednictwem Serwisu, stworzonego przez siebie profilu, który służy do zachęcenia Klientów do nawiązania współpracy z Copywriterem polegającej na wykonywaniu działań w ustalonej formie i terminach;
  4. zrealizowania wypłaty środków zgromadzonych w Panelu.
 4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3 powyżej jest dobrowolne, niemniej konieczne w celu rejestracji konta Copywritera w Serwisie.
 5. Copywriter ma prawo wglądu oraz możliwość edycji swoich danych przechowywanych w Serwisie za pośrednictwem Panelu. W każdej chwili Copywriter może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z Administratorem z poziomu Panelu za pomocą wewnętrznego systemu zgłoszeń lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie i zamknięciem dostępu do Panelu.
 6. Copywriter może posiadać maksymalnie jedno konto w Serwisie.
 7. Copywriter odpowiada za poprawności, kompletność i zgodność z prawdą wprowadzonych na etapie zakładania konta danych oraz za aktualizację danych konta niezwłocznie po jakiejkolwiek ich zmianie.
 8. [UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA] Administrator ma prawo do sprawdzania treści umieszczanych przez Copywritera w Serwisie w ramach przyjmowanych Zamówień oraz do subiektywnej oceny jakości i terminowości jego pracy, a także do przyznawania z tego tytułu bonifikat bądź nakładania ograniczeń w użytkowaniu Serwisu.
 9. Administrator ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Copywritera w przypadku podania przez Copywritera niepełnych lub niezgodnych z prawdą danych, jak również w przypadku wykrycia naruszeń niniejszego Regulaminu lub zasad współpracy z Klientami.
 10. [REALIZACJA ZAMÓWIEŃ] Panel poprzez odpowiednią funkcjonalność umożliwia Copywriterowi wyszukiwanie oraz rezerwację Zamówień składanych przez Klientów.
 11. Copywriter ma prawo rezerwacji danego Zamówienia na okres 6 (sześciu) godzin.
 12. Copywriter może kontaktować się z Klientem w sprawie Zamówienia wyłącznie za pośrednictwem komunikatora dostępnego w Panelu.
 13. Copywriter, poza uzasadnionymi przypadkami, zobowiązuje się nie przekazywać Klientowi swoich danych kontaktowych, w szczególności: adresu email, numeru telefonu, adresu portfolio lub strony internetowej.
 14. Przed upływem czasu rezerwacji Zamówienia Copywriter powinien przesłać stworzony tekst – poprzez odpowiednią funkcjonalność Panelu – do akceptacji Klienta. W przypadku niedochowania czasu rezerwacji, Zamówienie dostępne jest dla innych Użytkowników Serwisu, a Copywriterowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym także za pracę wykonane, ale nieukończone w terminie.
 15. [ZAWARCIE UMOWY] W momencie przesłania przez Copywritera zamówionego tekstu poprzez odpowiednią funkcjonalność Serwisu, pomiędzy Copywriterem a Administratorem dochodzi do zawarcia umowy o dzieło na stworzenie danego tekstu zgodnie z Szablonem umowy o dzieło.
 16. Odbiór dzieła (tekstu) przez Administratora następuje jednocześnie z akceptacją danego tekstu przez Klienta poprzez odpowiednią funkcjonalność Serwisu, zgodnie z pkt. 16 Części II Regulaminu.
 17. [PRAWA AUTORSKIE] Z chwilą zaakceptowania przez Klienta przesłanego tekstu oraz w zakresie, w jakim tekst taki stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej w tym pkt. 19: „Utwór”), Copywriter udziela Administratorowi bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na jego wykorzystanie, w ramach następujących pól eksploatacji:
  1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych, w tym nagranie i utrwalenie w formie książki elektronicznej (e-book) oraz książki mówionej (audiobook), w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, wydań i dodruków, zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu;
  2. wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych, ani ze względu na krąg odbiorców, we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji, w szczególności poprzez sprzedaż detaliczną, kioskową, wysyłkową, sieci handlowe, kluby książki, cross-selling, direct marketing, mail order, door to door, inserty z prasą, za pośrednictwem Internetu oraz sprzedaż business to business (dostawa na zamówienie firm), a także poprzez bezpłatne rozdawnictwo;
  3. użyczenia, dzierżawy lub najmu egzemplarzy;
  4. wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania w pamięci komputera; publicznego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w szczególności w formie książki elektronicznej oraz książki mówionej, oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  5. wykorzystywanie Utworów w prowadzonej przez Zamawiającego działalności gospodarczej, w pełnym zakresie, w na obszarach (polach eksploatacji) wskazanych w rejestrze przedsiębiorców dla Zamawiającego, zbieżnych z Polską Klasyfikacją Działalności, a także na obszarach (polach eksploatacji) o zbliżonym profilu;
  6. zastrzeganie Utworów jako chronionych dóbr własności przemysłowej, w tym znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych;
  7. używanie Utworów w reklamie lub promocji jakichkolwiek produktów i usług, jak i w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, zarówno w celu komercyjnym, jak i niekomercyjnym oraz inwestycyjnym, jak i w działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej, w szczególności wykorzystanie Utworów w materiałach promocyjnych i kampaniach reklamowych (niezależnie od formy wykonania, miejsca lub formy publikacji takich materiałów lub kampanii) promujących Zamawiającego, przedsiębiorstwo Zamawiającego, produkty Zamawiającego i inne;
  8. swobodne używanie i korzystanie z Utworów oraz ich pojedynczych elementów;
  9. zmiany, modyfikacja, rozwój i ulepszanie Utworów, a także tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie innych zmian w Utworach;
  10. wprowadzanie Utworów do obrotu w kraju i za granicą;
  11. wykorzystywanie Utworów w radiu i telewizji, prasie drukowanej, w telefonach komórkowych, w nawigacjach GPS, w sieci Internet oraz w innych sieciach komputerowych i innych mediach podobnych;
  12. nadawania i reemitowania za pośrednictwem wizji przewodowej lub bezprzewodowej albo satelity;
  13. wykorzystywanie Utworów w technologii UMTS i GPRS;
  14. tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych;
  15. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania oraz odtworzenia;
  16. pobierania wynagrodzenia z tytułu korzystania z Utworów przez osoby trzecie na podstawie licencji.
 18. Udzielona licencja obejmuje również prawo Administratora do udzielania dalszych sublicencji, w szczególności obejmuje prawo do udzielania takich sublicencji na rzecz Klientów Administratora, tak aby umożliwić im wyłączną i ekskluzywną możliwość korzystania z tekstów stworzonych przez Copywritera.
 19. Copywriter zobowiązuje się do niewykorzystywania tekstu, do którego Administratorowi udzielona została licencja, w jakikolwiek sposób, pod rygorem nałożenia kary umownej w wysokości 100-krotności wartości danego Zamówienia.
 20. Copywriter wyraża zgodę na dokonywanie przez Administratora dowolnych zmian w treści tekstów, do których udzielona została licencja, jak również do korzystania z opracowań takich tekstów i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wskazanych w pkt. 16 tej części Regulaminu, a także do udzielania analogicznego zakresu zgód przez Administratora na rzecz innych podmiotów, w szczególności Klientów.
 21. Copywriter zezwala na publikację zaakceptowanego tekstu przez Klienta w dowolnym miejscu i w ramach dowolnych mediów. Ponadto, Copywriter upoważnia Administratora do decydowania o pierwszym udostępnieniu tekstu, a także do udzielania analogicznych upoważnień na rzecz innych podmiotów, w szczególności Klientów.
 22. Copywriter zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do tekstów w zakresie, w jakim będą stanowić one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności do żądania oznaczania jego autorstwa. Copywriter upoważnia Administratora do decydowania – według jego wyboru – o sposobie oznaczenia autorstwa tekstów, w tym o udostępnieniu tekstów anonimowo. Administrator może udzielić analogicznego upoważnienia innym podmiotom, w tym Klientom.
 23. [WYNAGRODZENIE COPYWRITERA] Za wykonane Zamówienie Copywriter uzyskuje Punkty Copywritera o wartości równej cenie jednostkowej („na rękę”) wskazanej w Zamówieniu.
 24. Wartość Punktów Copywritera jest równa wartości Punktów Użytkownika wykorzystanych do opłacenia danego Zamówienia, pomniejszonej o prowizję Administratora, podatek VAT oraz, w przypadku Copywritera nieprowadzącego działalności gospodarczej, zaliczkę na podatek dochodowy.
 25. Copywriter w każdej chwili ma dostęp do informacji na temat jego Punktów Copywritera zgromadzonych w Serwisie, przy pomocy zakładki „Finanse” widocznej w Panelu.
 26. Zgodnie z art. 642 § 1 Kodeksu cywilnego, roszczenie Copywritera o wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji danego Zamówienia staje się wymagalne z momentem dokonania przez Klienta akceptacji tekstu przesłanego w ramach realizacji Zamówienia. Niezależnie od powyższego, wypłata wynagrodzenia Copywritera zostaje wykonana dopiero po złożeniu przez Copywritera stosownej dyspozycji wypłaty zgromadzonych Punktów Copywritera.
 27. godnie z art. 646 Kodeksu cywilnego, roszczenie Copywritera wynikające z zawartej w związku z realizacją Zamówienia umowy o dzieło, w tym roszczenie o wypłatę wynagrodzenia, przedawniają się z upływem 2 (dwóch) lat od dnia przesłania przez Copywritera tekstu do akceptacji Klienta w ramach danego Zamówienia.
 28. Minimalna wartość Punktów Copywritera zgromadzona na koncie Copywritera w Panelu umożliwiająca wypłatę, poza wyjątkami przewidzianymi Regulaminem, to równowartość 100 złotych "na rękę" (po potrąceniu VAT, zaliczki na podatek dochodowy oraz prowizji Administratora).
 29. Copywriter może wyrazić chęć wypłacenia Punktów Copywritera przelewem przy użyciu zakładki "Finanse" dostępnej w Panelu.
 30. Wypłata Punktów Copywritera równoznaczna jest z przeliczeniem ich wartości na walutę PLN, a następnie dokonania wypłaty środków na konto bankowe wskazane przez Copywritera w Panelu.
 31. Wypłata Punktów Copywritera jest możliwa tylko raz w danym miesiącu kalendarzowym.
 32. Raz zlecona wypłata Punktów Copywritera nie może zostać anulowana.
 33. Wypłaty realizowane są kolejnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia chęci wypłaty środków. Wypłaty zlecone w dni wolne (weekendy, święta) realizowane są w najbliższy dzień roboczy. W wypadku uzasadnionych utrudnień związanych z rozliczeniami, okres wypłaty może się wydłużyć do 7 dni roboczych.
 34. Do zrealizowania wypłaty Punktów Copywritera konieczne jest podanie Administratorowi następujących danych Copywritera:
  1. pełnego imienia i nazwiska;
  2. aktualnego, pełnego adresu zamieszkania;
  3. numeru PESEL;
  4. danych właściwego Urzędu Skarbowego;
  5. poprawnego numeru rachunku bankowego należącego do Copywritera;
  6. innych danych wymaganych do dokonania rozliczenia podatkowego, jeżeli dotyczy.
 35. Do końca lutego każdego roku, jeśli w poprzednim roku między Administratorem a Copywriterem została zawarta umowa o dzieło w ramach serwisu GoodContent.pl, Administrator przesyła Copywriterowi PIT-11 drogą pocztową, o ile co innego nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 36. Powyższe zapisy pkt. 35 oraz 36 powyżej nie znajdują zastosowania w przypadku rozliczeń dokonywanych w oparciu o fakturę VAT wystawianą przez Copywritera prowadzącego działalność gospodarczą.
 37. Copywriter mieszkający i rozliczający się poza granicami Polski ma obowiązek dostarczyć Administratorowi aktualny certyfikat rezydencji podatkowej.
 38. [OCENA COPYWRITERA] Teksty napisane przez Copywritera mogą zostać ocenione przez Klienta w skali 1-5, jeśli wynagrodzenie za nie wynosi co najmniej 4 złote brutto za 1000 znaków ze spacjami. Oceny niższe niż 5 muszą zostać uzasadnione przez Klienta - uzasadnienie jest widoczne dla Copywritera.
 39. Najlepiej płatne Zamówienia, tj. Zamówienia, za wykonanie których wynagrodzenie przewidziane zostało powyżej 9 złotych brutto za 1000 znaków ze spacjami) dostępne są tylko dla Copywriterów, którzy:
  1. mają na koncie co najmniej 20 zaakceptowanych tekstów,
  2. mają maksymalnie 5% odrzuconych tekstów (w porównaniu do sumy zaakceptowanych i odrzuconych tekstów),
  3. mają średnią ocen (widoczną w zakładce "Finanse") za ocenione teksty wyższą lub równą 4,75.
 40. [BLOKADA WIDOCZNOŚCI OFERT] Klient ma możliwość ustawienia blokady widoczności publikowanych w Panelu ofert na zamówienia treści w stosunku do Copywriterów, których statystyka w zakresie niezrealizowanych rezerwacji jest wyższa lub równa 3% wszystkich rezerwacji dokonanych przez danego Copywritera.
 41. [ZAWIESZENIE KONTA COPYWRITERA] Jeśli odsetek odrzuconych tekstów (wliczają się również teksty odrzucone jako nieunikalne) przekroczy 15% ilości wszystkich tekstów danego Copywritera, rozpatrzonych przez Klienta (wliczając również teksty oznaczone jako nieunikalne) Administrator automatycznie zablokuje dostęp do platformy danemu Copywriterowi na okres 30 dni.
 42. Blokada, o której mowa w powyższym punkcie nie powoduje utraty zebranych na koncie Punktów Copywritera.
 43. Wynagrodzenie należne Copywriterowi obejmuje całkowite rozliczenie stron, w tym za przygotowanie tekstu i udzielenie licencji, upoważnień i zezwoleń w zakresie praw zależnych i autorskich praw osobistych.

 

Część IV - Reklamacje dotyczące funkcjonowania Panelu

 1. Kontakt z Administratorem Serwisu, w tym w celu dokonywania zgłoszeń wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz składania reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, może być realizowany za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu lub za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na adres Administratora:
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do braku rozpatrzenia reklamacji, jeśli będzie ona wynikać z nieznajomości regulaminu bądź przepisów prawa, a także w przypadku gdy Użytkownikowi udzielono już wszelkich informacji w reklamowanej sprawie.
 4. Użytkownik, w tym zwłaszcza Copywriter oraz Klient, zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w Serwisie, w tym adresu e-mail, adresu korespondencyjnego. Wszelka komunikacja ze strony Administratora dokonywana będzie na adresy wskazane przez Użytkownika w Serwisie i uznawana za skutecznie doręczoną, co oznacza, iż naruszenie obowiązku dokonywania aktualizacji swoich danych w całości obciąża Użytkownika.

 

Część V - Program partnerski

 1. Podjęcie współpracy z Administratorem w ramach Programu Partnerskiego umożliwia Partnerowi osiąganie dodatkowych korzyści za spełnienie warunków określonych w ramach Programu.
 2. Ilekroć w tej Części V Regulaminu użyte zostanie jedno z poniższych pojęć, ma ono wskazane znaczenie:
  1. Program Partnerski - całość programu znajdująca się pod adresem internetowym https://pp.goodcontent.pl/
  2. Partner - osoba prawna lub pełnoletnia osobą fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Programie Partnerskim.
  3. Link referencyjny - unikalny adres internetowy przypisany do Partnera, dostępny w Programie Partnerskim.
  4. Materiały promocyjne - Link Referencyjny oraz materiały graficzne i reklamowe udostępnione przez Administratora w ramach Programu Partnerskiego.
 3. Celem prowadzenia działań w ramach Programu Partnerskiego, które odbywają się z użyciem Materiałów Promocyjnych jest zwiększenie liczby Klientów, Copywriterów oraz Partnerów którzy skorzystają z Serwisu.
 4. Program Partnerski polega na promowaniu przez Partnera usług Administratora w dowolny sposób, jednocześnie mając na uwadze realizację celów określonych w pkt. 6 poniżej.
 5. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie dobrowolne, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://pp.goodcontent.pl/
 6. Partner zachęca potencjalnego Klienta, Copywritera lub innego Partnera do dokonania rejestracji w Serwisie (przy użyciu unikalnego Linku Referencyjnego, dzięki któremu Administrator przy użyciu infrastruktury technicznej jest w stanie jednoznacznie przypisać daną rejestrację do danego Partnera).
 7. W celu śledzenia aktywności Partnera, musi on wykorzystywać Link Referencyjny (dostępny na jego koncie). Po kliknięciu potencjalnego Klienta, Copywritera lub Partnera w Link Referencyjny, a następnie (w ciągu 30 dni, korzystając z systemu cookies) rejestracji w Serwisie, Partner może otrzymać przewidziane w Programie Partnerskim korzyści.
 8. Partner za zarejestrowanie jednego Klienta z jego linku referencyjnego (aktywnego przez 30 dni) będzie otrzymywał przez okres 3 lat od daty rejestracji Klienta w Serwisie, 5% wartości każdego zakupu dokonanego przez takiego Klienta na swoje konto Partnera.
 9. Partner za zarejestrowanie jednego Copywritera z jego Linku Referencyjnego (aktywnego przez 30 dni) otrzyma na swoje konto Partnera 1 zł, jeśli Copywriter ten wyśle co najmniej jeden tekst, który zostanie zaakceptowany przez Klienta.
 10. Partner może również promować usługi Administratora wśród innych potencjalnych Partnerów. Partner za zarejestrowanie jednego poleconego Partnera z jego linku referencyjnego (aktywnego przez 30 dni), otrzyma na swoje konto Partnera 5 złotych, jeśli polecony Partner ten pozyska co najmniej jednego Klienta lub Copywritera, który zarejestruje się w serwisie Administratora, pod warunkiem, że pozyskany Partner spełni warunki opisane w Regulaminie.
 11. Partner nie otrzyma wynagrodzenia, jeśli nie będzie możliwości jednoznacznego przypisania danej rejestracji do niego. Aby uniknąć takich nieporozumień, należy korzystać ze wspomnianego Linku Referencyjnego.
 12. Środki zgromadzone na koncie Partnera mogą zostać na żądanie przekazane na jego rachunek bankowy lub konto Klienta w Serwisie GoodContent.pl, celem wykorzystania przy składaniu Zamówień poprzez Serwis.
 13. Minimalna kwota, jaką Partner może przetransferować na rachunek bankowy lub konto Klienta, wynosi 40 złotych.
 14. Wartości zebranych środków w programie Partnerskim podawane są jako środki brutto.
 15. Podczas transferu środków Administrator dokona potrąceń należności na rzecz danin publicznoprawnych i innych wymaganych obowiązującymi w dacie dokonywania transferu przepisami prawa.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania działalności Partnera i w wypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości (np. własnoręcznego zakładania kont w celu uzyskania korzyści), zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Partnera.

Część VI - Odpowiedzialność i odstąpienie od usługi

 1. W przypadku Klienta będącego konsumentem, który zawarł umowę na odległość, Klient taki może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w sytuacji, gdy do dnia odstąpienia Zamówienie nie zostało zrealizowane. W takim przypadku środki wykorzystane na poczet Zamówienia, od którego Klient dokonał odstąpienia zostają zwrócone do Salda Przedpłaty Klienta, z możliwością ich wykorzystania na przyszłe Zamówienia.
 2. Klient ustala założenia Zamówienia i odpowiada za nadzór przebiegu i efektów przeprowadzonego Zamówienia.
 3. Klient jako organizator Zamówienia odpowiada za kontrolę pracy Copywriterów poprzez akceptowanie lub odrzucanie tekstów przesłanych w ramach Zamówienia przez Copywritera.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zamówienia oraz za teksty tworzone przez Copywriterów, jak również za wypowiedzi Klientów i Copywriterów za pośrednictwem systemu wiadomości prywatnych. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą Copywriterzy lub Klienci.
 5. Z uwagi na pracę Copywriterów jako niezależnych wykonawców, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Copywriterów czy też za sposób wykorzystywania przez nich wiedzy związanej z wystawianiem Zamówień przez Klienta bądź kontaktu przez wiadomości prywatne. Administrator nie ma wpływu na działania Copywriterów zarówno na platformie, jak i poza nią.
 6. Klient ma prawo do rezygnacji z usługi Copywritera. Rezygnacja może dotyczyć tylko tekstów niewykonanych, odrzuconych lub niezaakceptowanych przez Klienta. Punkty Użytkownika za niezrealizowaną usługę trafiają do Salda Przedpłaty Klienta.
 7. Nie można skorzystać z prawa do rezygnacji z usługi Copywritera dotyczącej wykonania zaakceptowanych przez Klienta tekstów.

Część VII – Usunięcie konta, rozliczenie

 1. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia konta Klienta lub konta Copywritera w Serwisie i wypowiedzenia zawartej z Klientem lub Copywriterem umowy świadczenia usług prowadzenia konta w Serwisie objętej Regulaminem, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Prawo do usunięcia konta Klienta lub Copywritera w Serwisie i wypowiedzenia umowy, o których mowa w pkt. 1 powyżej, przysługuje Administratorowi, jeżeli dane konto jest nieaktywne w Serwisie. Konto jest nieaktywne w Serwisie, jeżeli w okresie 3 lat nie doszło na nim do podjęcia istotnej aktywności ze strony Klienta lub Copywritera, tj. nie doszło odpowiednio do złożenia Zamówienia przez Klienta lub do podjęcia współpracy przez Copywritera polegającej na przesłaniu tekstu w celu realizacji Zamówienia.
 3. Przed usunięciem konta i wypowiedzeniem umowy, Administrator powiadomi Klienta lub Copywritera o braku aktywności na koncie i zamiarze jego usunięcia i wypowiedzenia umowy, umożliwiając Klientowi lub Copywriterowi złożenie dyspozycji co do dalszego prowadzenia konta w terminie 7 od dnia przesłania stosownej informacji na adres e-mail Klienta lub Copywritera. Klient oraz Copywriter odpowiadają za skutki braku aktualizacji danych konta w Serwisie, a powiadomienie, o którym mowa powyżej jest skuteczne z momentem wysłania na adres e-mail podany w danych konta.
 4. Jeżeli na danym koncie Klienta lub Copywritera, będącym kontem nieaktywnym, w związku ze świadczeniem usług objętych Regulaminem znajdować się będą niewypłacone Punkty Użytkownika, Punkty Copywritera (lub też jakiekolwiek inne ewentualne walory wynikające ze świadczonych przez Administratora Usług), stanowiące ekwiwalent środków pieniężnych wpłaconych przez Klienta lub pozyskanych przez Copywritera w toku realizacji usług objętych Regulaminem, wobec których (co ma zastosowanie do Punktów Copywritera) nie upłynął termin przedawnienia, o którym mowa w pkt. 25 Części III Regulaminu, wówczas Administrator w powiadomieniu, o którym mowa w pkt. 3 dodatkowo wskaże Klientowi lub Copywriterowi liczbę takich Punktów (innych walorów) oraz ich ekwiwalent w przeliczeniu na kwotę pieniężną oraz wezwie Klienta lub Copywritera do przedstawienia ewentualnej dyspozycji, co do zgromadzonych na jego koncie Punktów (dalej: „Wezwanie”), przy czym w takim przypadku termin wskazany w pkt. 3 powyżej ulega przedłużeniu do 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia przesłania wezwania do wypłaty środków. Klientowi przysługuje w takim przypadku prawo wykorzystania takich Punktów na poczet dalszego korzystania z usług, na zasadach określonych Regulaminem, a Copywriterowi przysługuje prawo żądania wypłaty ekwiwalentu takich Punktów Copywritera, na zasadach określonych Regulaminem.
 5. Jeżeli Klient lub Copywriter w terminie wskazanym w pkt. 4 powyżej złoży oświadczenie o braku zamiaru dalszego korzystania z usług objętych Regulaminem i korzystania z konta lub też termin ten upłynie bezskutecznie, tj. Klient lub Copywriter nie przedstawi żadnego oświadczenia w tym zakresie, wówczas konto takiego Klienta lub Copywritera ulega automatycznemu usunięciu i jednocześnie zawarta z nim na podstawie niniejszego Regulaminu umowa świadczenia usług rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.
 6. [CESJA WIERZYTELNOŚCI KLIENTA] Brak złożenia przez Klienta – na którego nieaktywnym koncie zgromadzone są Punkty Użytkownika – dyspozycji w przedmiocie spełnienia przez Administratora świadczenia, o którym mowa w pkt. 11 Części II Regulaminu, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania Wezwania, na wskazany w danych konta Klienta adres e-mail, jest równoznaczny z zawarciem z Administratorem umowy cesji wierzytelności, o której mowa w pkt. 7 poniżej.
 7. W sytuacji określonej w pkt. 6 Regulaminu powyżej, pomiędzy Copywriterem (jako Cedentem) i Administratorem (jako Cesjonariuszem) zawarta zostaje umowa cesji wierzytelności według WZORU stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, na następujących warunkach:
  1. umowa cesji jest nieodpłatna;
  2. przedmiotem cesji jest łączna wierzytelność Klienta wobec Administratora o wykonanie usługi przygotowania tekstu lub tekstów o określonej wartości;
  3. umowa zostaje zawarta w sposób dorozumiany z upływem okresu czasu wskazanego w pkt. 6 Części VII Regulaminu powyżej, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek oświadczeń, a wzór umowy cesji zamieszczony w niniejszym pkt. 7 i stanowiący załącznik do Regulaminu ma wyłącznie charakter poglądowy.
 8. [CESJA WIERZYTELNOŚCI COPYWRITERA] Brak złożenia przez Copywritera - na którego nieaktywnym koncie zgromadzone są Punkty Copywritera wobec których nie doszło do przedawnienia roszczenia o ich wypłatę - dyspozycji wypłaty środków poprzez funkcjonalność Serwisu lub dyspozycji co do dalszego prowadzenia konta, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania Wezwania na wskazany w danych konta Copywritera adres e-mail, jest równoznaczny z zawarciem z Administratorem umowy cesji wierzytelności, o której mowa w pkt. 9 poniżej.
 9. W sytuacji określonej w pkt. 8 Regulaminu powyżej, pomiędzy Copywriterem (jako Cedentem) i Administratorem (jako Cesjonariuszem) zawarta zostaje umowa cesji wierzytelności według WZORU stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, na następujących warunkach:
  1. umowa cesji jest nieodpłatna;
  2. przedmiotem cesji jest łączna wierzytelność Copywritera wobec Administratora o wypłatę wynagrodzenia za wykonane Zamówienia, przy czym przedmiotem cesji objęte są wszystkie wierzytelności przysługujące Copywriterowi wobec Administratora z tytułu wykonanych Zamówień, z tytułu których wynagrodzenie nie zostało objęte dyspozycją wypłaty złożoną przez Copywritera za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu;
  3. data wymagalności każdej z wierzytelności objętych przedmiotem cesji określana jest zgodnie z postanowieniami pkt. 24 Części III Regulaminu;
  4. umowa zostaje zawarta w sposób dorozumiany z upływem okresu czasu wskazanego w pkt. 8 Części VII Regulaminu powyżej, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek oświadczeń, a wzór umowy cesji zamieszczony w niniejszym pkt. 9 i stanowiący załącznik do Regulaminu ma wyłącznie charakter poglądowy.

Część VIII – Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie odpowiada za utratę danych Użytkownika spowodowaną celowym działaniem osób trzecich oraz tzw. siły wyższej, czyli awarii sprzętu komputerowego, przerw w dostawie prądu i sieci Internet.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu. W razie ich wystąpienia Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.
 3. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory między Użytkownikiem oraz Administratorem będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Administratora.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów. O zmianach w regulaminie Użytkownik będzie informowany z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie na jego adres e-mail podany w ramach konta w Serwisie informacji o zmianie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie dostępna także po zalogowaniu się na konto Użytkownika.
 6. Jeżeli Użytkownik posiadający konto w Serwisie, nie zaakceptuje wprowadzonych zmian Regulaminu, wówczas do dnia wejścia w życie zmian ma prawo zażądać likwidacji tego konta i zakończenia współpracy. Postanowienia Części VII Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 powyżej należy przesłać na adres:
 8. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, załącznikami do Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.08.2022.