Definicje

 • Administrator – firma Megatype Bartłomiej Tokarski, ul. Pod Bateriami 30, 05-500 Piaseczno, NIP: 1231316531, REGON: 364290148
 • Serwis – aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem GoodContent.pl wraz z subdomenami i podstronami prowadzona przez Administratora.
 • Zleceniodawca – każda osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca w Serwisie konto o charakterze “Zleceniodawcy” (określane przy rejestracji).
 • Zlecenie – usługa polegająca na tworzeniu tekstów dla Zleceniodawcy przez Copywritera, zgodnie z ustalonymi przez nich warunkami opisanych w opisie Zlecenia oraz korespondencji prywatnej.
 • Copywriter – osoba pisząca teksty na rzecz Zleceniodawcy w ramach Zlecenia.
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis posiadająca lub nieposiadająca konta w Serwisie.
 • Panel – zabezpieczona część Serwisu, do której Użytkownik otrzymuje dostęp za pomocą ustalonego loginu (adresu e-mail) i utworzonego przez siebie hasła.

 

Część I – Polityka prywatności i ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Megatype Bartłomiej Tokarski z siedzibą w Piasecznie na ulicy Pod Bateriami 30, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 1231316531. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Niniejsza polityka prywatności zabezpiecza prawa Użytkowników Serwisu dotyczące zbierania i przechowywania danych, jakie Użytkownicy świadomie lub nieświadomie pozostawiają podczas korzystania z Serwisu.
 3. Serwis nie udostępnia osobom trzecim danych podawanych przez Użytkownika oraz informacji jakie są automatycznie zbierane, przetwarzane i zapisywane za pomocą systemu informatycznego działającego w ramach Serwisu za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.
 4. Dane dotyczące Zlecenia podawane przez Użytkownika i gromadzone przez Serwis w celu realizacji usług stanowią własność majątkową Użytkownika i bez jego zgody nie mogą być udostępniane w jakiejkolwiek formie za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.
 5. Informacje kontaktowe, podawane przez Użytkownika podczas rejestracji, takie jak adres e-mail będą wykorzystywane przez Administratora do komunikacji z Użytkownikiem.
 6. Formularz kontaktowy umieszczony na stronie GoodContent.pl może zostać wykorzystany przez Użytkownika do kontaktu za Administratorem. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Użytkownika.
 7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, a także handlowym za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, sms, fax i drogą telefoniczną.
 8. W dowolnym terminie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji drogą elektroniczną o charakterze handlowym lub edukacyjnym, poprzez zgłoszenie napisane do Administratora poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie i Panelu. Pomimo to Użytkownik może otrzymywać wiadomości e-mail o charakterze automatycznych komunikatów systemowych wymaganych ze względu na poprawne działanie Serwisu.
 9. Użytkownik, który dokonał rejestracji może w dowolnym terminie zamknąć zarejestrowane w systemie konto, co będzie skutkowało skasowaniem wszelkich danych pozostawionych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu. Zgłoszenia można dokonać z poziomu Panelu za pomocą wewnętrznego systemu zgłoszeń lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie.
 10. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP i inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych i marketingowych.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 12. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics (źródło wejścia na stronę, treści zapytań wpisywanych w wyszukiwarkach, przebieg nawigacji itp.). Dane te wykorzystywane są w celach statystycznych lub w celu personalizacji zawartości serwisu oraz wyświetlanych reklam.
 13. Serwis stosuje mechanizm “cookies”. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.
 14. Serwis może gromadzić dane demograficzne i profilowe (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zainteresowania itp.) podawane przy wypełnianiu ankiet. Dane te wykorzystane zostaną w celu badania preferencji użytkowników serwisu, jak również do analiz statystycznych.

 

Część II – Zakup tekstów przez Zleceniodawcę

 1. Zleceniodawca podczas rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu:
  1. nawiązania współpracy oraz wymiany korespondencji z Copywriterami zarejestrowanymi w Serwisie;
  2. zlecania Copywriterom wykonania unikalnych tekstów za pośrednictwem zleceń;
  3. prawidłowego księgowania wpłat Zleceniodawców przez Administratora.
 2. Po wystawieniu przez Zleceniodawcę Zlecenia, musi on opłacić je przy użyciu jednej z trzech dostępnych metod płatności:
  1. Przelewy24 – płatność przy użyciu serwisu płatności online Przelewy24,
  2. Przelew tradycyjny – przelew bankowy na wskazane przez Zleceniodawcę konto bankowe,
  3. Środkami z wirtualnego portfela – płatność przy użyciu punktów zakupionych wcześniej przez Zleceniodawcę.
 3. Zleceniodawca ma możliwość zakupu punktów, dopisywanych do tzw. “wirtualnego portfela”, za wykorzystaniem których może opłacać zlecenia. Obowiązuje przelicznik stanowiący, że 1 punkt równa się 1 złotemu brutto do wykorzystania na przyszłe zlecenia. Zakup punktów stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych punktów.
 4. W wypadku anulowania zlecenia czy też odstąpienia umowy (obie te rzeczy są niemożliwe po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę wyników pracy Copywritera) Administrator zwraca 100% środków do salda wirtualnego portfela Zleceniodawcy.
 5. Minimalna stawka, jaką za 1000 znaków ze spacjami tekstu zleceniodawca musi zapłacić, wynosi 2 złote brutto.
 6. Zleceniodawca zgadza się na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu i pieczątki Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Administrator wystawia Zleceniodawcy zbiorczą fakturę VAT za wpłaty bezpośrednio za zlecenia i za zakup punktów ostatniego dnia miesiąca, w którym wystąpił zakup.
 8. Zleceniodawca wystawiając Zlecenie definiuje zobowiązujące warunki współpracy z Copywriterami.
 9. Zleceniodawca ma obowiązek zaakceptować lub odrzucić tekst dostarczony przez Copywritera w ramach Zlecenia. W wypadku nierozpatrzenia tekstu w ciągu 7 dni, Administrator automatycznie zaakceptuje teksty w imieniu Zleceniodawcy.

 

Część III – Współpraca Copywritera z Administratorem w ramach Zleceń

 1. Copywriter oświadcza, że jest pełnoletnim obywatelem Polski i przysługuje mu pełnia praw cywilnych (zdolność do czynności prawnych).
 2. Copywriter podczas rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu:
  1. nawiązania współpracy oraz wymiany korespondencji ze Zleceniodawcami zarejestrowanymi w Serwisie;
  2. wykonywania zleceń Zleceniodawców, z którymi nawiąże współpracę;
  3. skorzystania z opcji świadomego i celowego udostępnienia Zleceniodawcom, za pośrednictwem Serwisu, stworzonego przez siebie profilu, który służy do zachęcenia Zleceniodawców do nawiązania współpracy z Copywriterem polegającej na wykonywaniu działań w ustalonej pomiędzy stronami formie i terminach. Copywriter ma wgląd oraz możliwość edycji swoich danych przechowywanych w Serwisie za pośrednictwem Panelu. W każdej chwili Copywriter może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z Administratorem z poziomu Panelu za pomocą wewnętrznego systemu zgłoszeń lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie i zamknięciem dostępu do Panelu.
  4. zrealizowania wypłaty środków zgromadzonych w Panelu.
 3. Copywriter może posiadać maksymalnie jedno konto w Panelu.
 4. Administrator ma prawo do sprawdzania treści umieszczanych przez Copywritera w Serwisie w ramach Zleceń oraz do subiektywnej oceny jakości jego pracy, terminowości oraz przyznawania z tego tytułu nagród albo nałożenia odpowiednich ograniczeń w Serwisie.
 5. Administrator ma prawo do usunięcia konta Copywritera w przypadku wykrycia rażących naruszeń.
 6. Jeśli Zleceniodawca tego wymaga, copywriter przed rozpoczęciem współpracy ze Zleceniodawcą przesyła krótki tekst próbny o tematyce zgodnej ze Zleceniem, na podstawie którego Zleceniodawca akceptuje lub odrzuca aplikację Copywritera do danego zlecenia.
  1. Jeśli aplikacja została zaakceptowana, Copywriter uzyskuje możliwość realizacji tekstu w ramach Zlecenia. Przed rozpoczęciem realizacji danego tekstu, musi zarezerwować jeden z rodzajów tekstu dostępnych w Zleceniu. Rezerwacja trwa 360 minut – po tym czasie dany rodzaj tekstu zostaje odblokowany do rezerwacji przez innych copywriterów. Copywriter może wielokrotnie rezerwować dany rodzaj tekstu dostępnego w danym zleceniu.
  2. Jeśli aplikacja została odrzucona, Copywriter nie uzyskuje możliwości realizacji tekstu w ramach Zlecenia.
 7. Copywriter uzyskuje wynagrodzenie równe ilości zaakceptowanych przez Zleceniodawcę tekstów przemnożonej przez cenę jednostkową (opisaną w danym Zleceniu). Kwota trafiająca od Zleceniodawcy do Copywritera zostaje pomniejszona o VAT, zaliczkę na podatek dochodowy oraz prowizję Administratora. Copywriter musi przedtem wyrazić chęć wypłacenia środków przy użyciu zakładki “Finanse”. Czas 3 dni roboczych liczony jest od zgłoszenia chęci wypłacenia środków przez Copywritera. Przed rozpoczęciem realizacji wypłaty przez Administratora, Copywriter jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną skanu podpisanej przez niego umowy o dzieło (która została wcześniej przesłana przez Administratora) oraz zgody na przesłanie PIT-11 drogą elektroniczną.
 8. Najlepiej płatne zlecenia publiczne (o budżecie powyżej 9 złotych brutto za 1000 znaków ze spacjami) dostępne są tylko dla copywriterów, którzy:
  1. Mają na koncie co najmniej 5 zaakceptowanych tekstów,
  2. Mają maksymalnie 5% odrzuconych tekstów (w porównaniu do sumy zaakceptowanych i odrzuconych tekstów),
  3. Mają maksymalnie 10% odrzuconych tekstów o budżecie powyżej 9 złotych brutto za 1000 znaków ze spacjami (w porównaniu do sumy zaakceptowanych i odrzuconych tekstów o budżecie powyżej 9 złotych brutto za 1000 znaków ze spacjami).
 9. Do zrealizowania wypłaty konieczne jest podanie przez Copywritera Administratorowi:
  1. Pełnego imienia i nazwiska Copywritera,
  2. Pełnego adresu Copywritera,
  3. Numeru PESEL Copywritera,
  4. Właściwego Urzędu Skarbowego Copywritera
 10. Powyższe nie obowiązuje w przypadku rozliczania w oparciu o fakturę VAT dostarczoną przez firmę Copywritera.
 11. Minimalna kwota zgromadzona na koncie Copywritera w Panelu umożliwiająca wypłatę to 100 złotych “na rękę” (po potrąceniu VAT, podatku dochodowego oraz prowizji). W żadnym wypadku nie ma możliwości wypłaty środków poniżej tego progu.
 12. Wypłata jest możliwa tylko raz w danym miesiącu kalendarzowym.
 13. Raz zlecona wypłata nie może zostać anulowana.
 14. Celem wypłaty copywriterowi drogą mailową przesyłana jest elektroniczna wersja umowy o dzieło oraz rachunku do niej. Obowiązkiem copywritera jest przekazanie (w terminie nieokreślonym) podpisanych skanów wspomnianych dokumentów drogą mailową – dopiero po otrzymaniu przez Administratora podpisanych skanów wypłata może zostać sfinalizowana.
 15. Jeśli odsetek odrzuconych tekstów (wliczają się również teksty odrzucone jako nieunikalne) przekroczy 11% ilości wszystkich rozpatrzonych przez zleceniodawcę (wliczając również teksty oznaczone jako nieunikalne) tekstów, Administrator automatycznie zablokuje dostęp do platformy danemu Copywriterowi.
 16. Administrator rozlicza się z Copywriterem za zrealizowane Zlecenie (na jej kwotę netto, czyli bez podatku VAT, po potrąceniu prowizji Administratora w wysokości 17,5%) na podstawie umowy o dzieło.
 17. Do końca lutego każdego roku, w którym między Administratorem a Copywriterem została zawarta umowa o dzieło w ramach serwisu GoodContent.pl, Administrator przesyła Copywriterowi PIT-11.

 

Część IV – Reklamacje dotyczące funkcjonowania Panelu

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane za pośrednictwem wiadomości mailowej.
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do braku rozpatrzenia reklamacji, jeśli będzie ona wynikać z nieznajomości regulaminu bądź przepisów prawa, a także w przypadku gdy Użytkownikowi udzielono już wszelkich informacji w reklamowanej sprawie.
 4. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu  lub przy użyciu poczty e-mail na adres kontakt@goodcontent.pl.

 

Część V – Program partnerski

 1. Istnieje możliwość podjęcia współpracy z Administratorem, w celu osiągania korzyści pieniężnych za spełnienie określonych warunków.
 2. Program partnerski polega na promowaniu przez Partnera usług Administratora w dowolny sposób, jednocześnie mając na celu zachęcenie potencjalnego Użytkownika do dokonania rejestracji (przy użyciu unikalnego linku referencyjnego, dzięki któremu Administrator przy użyciu infrastruktury technicznej jest w stanie jednoznacznie przypisać daną rejestrację do danego Partnera). Partner nie otrzyma wynagrodzenia, jeśli nie będzie możliwości jednoznacznego przypisania danej rejestracji do niego. Aby uniknąć takich nieporozumień, należy korzystać ze wspomnianego linku referencyjnego.
 3. Aby podjąć współpracę, należy skorzystać z formularza rejestracyjnego (pp.GoodContent.pl).
 4. W celu śledzenia aktywności Partnera, musi on wykorzystywać link referencyjny (dostępny na jego koncie) i nakłaniać Użytkowników do kliknięcia w niego, a następnie (w ciągu 30 dni, korzystając z systemu cookies) Użytkownik musi zarejestrować się w Panelu.
 5. Partner za zarejestrowanie jednego zleceniodawcy z jego linku referencyjnego (aktywnego przez 30 dni) otrzyma na swoje konto Partnera 10% od każdej wpłaty poleconego Zleceniodawcy na konto Administratora,
 6. Partner za zarejestrowanie jednego copywritera z jego linku referencyjnego (aktywnego przez 30 dni) otrzyma na swoje konto Partnera 0,25 złotego, jeśli Copywriter ten wyśle co najmniej jeden tekst.
 7. Partner może również promować usługi Administratora wśród innych potencjalnych Partnerów. Partner za zarejestrowanie jednego poleconego Partnera z jego linku referencyjnego (aktywnego przez 30 dni), otrzyma na swoje konto Partnera 10 złotych, jeśli polecony Partner ten pozyska co najmniej jednego zleceniodawcę lub copywritera, który zarejestruje się w serwisie Administratora, jeśli użytkownik ten spełni warunki zawarte w punkcie 5. i 6. niniejszej sekcji.
 8. Próg wypłaty środków zgromadzonych na koncie Copywritera to 100 złotych.
 9. Wypłata następuje w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia chęci wypłaty środków.
 10. Wypłacane środki stanowią kwotę brutto widniejącą na umowie zlecenie – od tej kwoty odejmowana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składki ZUS.
 11. Partner (po uprzednim zgromadzeniu na swoim koncie 100 złotych) może zlecić wypłatę środków na swoje konto bankowe.
 12. Zamawiający zobowiązuje się utrzymywać infrastrukturę informatyczną niezbędną do realizacji Dzieła przez Partnera, w szczególności stronę Programu Partnerskiego oraz oprogramowanie do monitorowania i wyliczania należnego wynagrodzenia.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania działalności Partnera i w wypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości (np. własnoręczne zakładanie kont w celu uzyskania korzyści), zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Partnera.

Część VI – Odpowiedzialność i odstąpienie od usługi

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Zleceniodawca ustala założenia Zlecenia i odpowiada za nadzór przebiegu i efektów przeprowadzonego Zlecenia.
 3. Zleceniodawca jako organizator Zlecenia odpowiada za kontrolę pracy Copywriterów poprzez akceptowanie lub odrzucanie aplikacji na podstawie tekstów próbnych oraz poprzez akceptowanie lub odrzucanie tekstów przesłanych w ramach Zlecenia przez Copywritera.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Zlecenia oraz za teksty tworzone przez Copywriterów, jak również za wypowiedzi Zleceniodawców i Copywriterów za pośrednictwem systemu wiadomości prywatnych.
 5. Zleceniodawca ma prawo do rezygnacji z usługi. Rezygnacja może dotyczyć tylko tekstów niewykonanych, odrzuconych lub niezaakceptowanych przez Zleceniodawcę. Środki za niezrealizowaną usługę trafiają do salda wirtualnego portfela Zleceniodawcy, bez możliwości wypłaty w gotówce.
 6. Nie można skorzystać z prawa do rezygnacji z usługi dotyczącej wykonania zaakceptowanych przez Zleceniodawcę tekstów.
 7. Administrator nie odpowiada za utratę danych Użytkownika spowodowaną celowym działaniem osób trzecich oraz tzw. siły wyższej, czyli awarii sprzętu komputerowego, przerw w dostawie prądu i sieci internet.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu. W razie ich wystąpienia Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.