Polityka prywatności

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Serwis www.whitepress.pl, www.biuroprasowe.pl, www.influencer.pl jest prowadzony przez spółkę WhitePress Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 (dalej jako Administrator), która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres .
    
  2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisów www.whitepress.pl (a także www.biuroprasowe.pl, www.influencer.pl ) (dalej „Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta z Serwisu, w tym do zarejestrowanych Dziennikarzy, Influencerów, Reklamodawców i Wydawców.
    
  3. Serwis informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
    
  4. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
    
  5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz pkt 4) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
    
  6. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.
    
  7. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.
    
  8. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.
    
 2. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się w zakładce „Zarejestruj się” przetwarzane są w celach:  
   • świadczenia przez Administratora usługi, wybieranej przez Użytkownika poprzez zapisanie się do jednego z dostępnych modułów (Reklamodawca, Wydawca, Influencer, e-PR) oraz akceptację wybranego regulaminu – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   • marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług - przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis oraz informacji handlowych o konferencjach i szkoleniach związanych z zapisaniem się do wybranego z modułów- podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  2. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się do Newsletter-a dostępnego w zakładce Baza Wiedzy przetwarzane są w celach:  
   • marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług - przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis oraz informacji handlowej o konferencjach i szkoleniach o tematyce związanej z zakładką Baza Wiedzy - podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  3. Usługa newsletter, o której mowa w pkt. 2. jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter.
    
  4. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się do Newsletter-a dla dziennikarzy dostępnego w ramach serwisu http://www.biuroprasowe.pl/newsletter-dziennikarze przetwarzane są w celach:  
   • przesyłania na podany przez Użytkownika adres email informacji o nowych notkach prasowych dodawanych przez użytkowników platformy WhitePress - podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  5. Podanie danych przez Użytkownika w ramach rejestracji, o której mowa w pkt. 2.1., jest warunkiem koniecznym świadczenia dla świadczenia usługi.
    
  6. Podanie danych (adres email) przez Użytkownika w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. 2.2. oraz 2.3. jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.
    
  7. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (pkt. 2.1) , w związku ze świadczeniem usług na podstawie stosownych regulaminów zamieszczonych w Serwisie są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych:
    
   • pozostałe podmiototy, które są zaangażowane w świadczenie usług, w tym Dziennikarze, Influencerzy, Reklamodawcy, Wydawcy oraz spółka Netsprint sp. z o.o. jako uprawniona do systemu ContentStream;
   • Pozostałe podmioty, w stosunku do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje także w celu umożliwienia obsługi zamówienia, wystawienia faktury oraz realizacji umowy, na czas niezbędny do realizacji tego celu, w tym w szczególności: biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe.
  8. Odbiorcą danych wszystkich Użytkowców, którzy podali swoje dane osobowe w ramach rejestracji, o których mowa w pkt. 2.1., 2.2., 2.3 są, na zasadzie powierzenia przetwarzania danych, operatorzy systemów mailingowych, wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych- jedynie w zakresie i w celu o których mowa w pkt. 2.1., 2.2., 2.3.
    
  9. W przypadku, gdy w związku ze świadczeniem usług Użytkownik przekaże Administratorowi dane osobowe, które dotyczą osób spoza swojej struktury, których jest administratorem - typu klient, użytkownicy Internetu, wówczas Administrator będzie mógł je przetwarzać w ramach powierzenia przetwarzania danych, do czego wymagane będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.
    
  10. Użytkownik, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, może wyrazić nadto zgodę na:
    
   • przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora lub jego partnerów handlowych, w tym newsletterów, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych pozyskanych przez Administratora w procesie rejestracji lub korzystania z Serwisu (zgoda wyrażana na podstawie art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku),
   • wykorzystywanie w powyższych celach automatycznych systemów wywołujących (zgoda wyrażana na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku).
  11. Brak wyrażenia ww. zgód uniemożliwia Administratorowi przesyłanie informacji handlowych kierowanych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter.
    
  12. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.
    
  Przetwarzanie danych osobowych w zakresie influencer marketingu
  1. Dane osobowe osób znajdujących się w wyszukiwarce WhitePress przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Administratora, polegającym na promowaniu własnych produktów i usług, w tym, umieszczeniu Cię w wyszukiwarce i umożliwienie reklamodawcom wybrania Ciebie, jako najlepszego influencera oraz umożliwienia przeprowadzenia z Twoim udziałem kampanii. Prawnie uzasadnionym celem realizowanym przez Administratora jest także ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, wynikłych na tle przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.
    
  2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec WhitePress Sp. z o.o.
    
  3. Serwis został stworzony po to, aby pomagać osiągnąć sukces w skutecznej promocji firm. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które udostępniamy. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktuj się z administratorami serwisu. Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone forum, w komentarzach lub w inny.
    
 4. Prawa Użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
   • celu przetwarzania;
   • kategorii odnośnych danych osobowych
   • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
   • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.
    
  2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
    
  3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności "Prawo do Zapomnienia"):
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
    
  4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
    
  5. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

   Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
    
  6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
    
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    
  8. Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym . Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji).
    
  9. W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    
  10. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:

   e-mail:
   adres pocztowy: ul. Legionów 26/28, Bielsko – Biała (43-300).
    
 5. Informacja o plikach Cookies
  1. Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
    
  2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:
   • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
   • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
   • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy
    
  3. Podmioty wymienione w pkt. 5.2 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
    
  4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    
  5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:
   • analizy zachowań Użytkowników w Serwisie co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
   • cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
   • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
   • Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 5.5 przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

    
  6. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
    
  7. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
    
  8. Zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.
    
  9. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz zarządzać swoją zgodą na przetwarzanie cookies, klikając tutaj.